Продажби

 

 

                            

  

 

 

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

         Подписаният ТРИФОН ДИМИТРОВ - Частен съдебен изпълнител , рег.№801 , с район на действие - БОС - ОБЯВЯВАМ на интересуващите се , че от 02.11.2009 г. до 02.12.2009 г.-17,00 часа , в ДСИС  гр.Карнобат,ще се проведе ПУБЛИЧНА ПРОДАН-  по   реда   на   чл.483 и сл. от ГПК  ,  на следния недвижим имот  , находящ се в гр.Карнобат,обл.Бургаска , ж.к. ”Железничар” , а именно : Самостоятелен обект -АПАРТАМЕНТ №2 в жилищна сграда на блок №2,етаж 1,със застроена площ 57,50 кв.м,състоящ се от две стаи , кухня , антре и санитарен възел(баня-тоалетна),при граници:изток-апартамент на Симеон Добрев;запад-външен зид;север-стълбище и ведомствено жилище , юг - външен зид , отдолу сутерен , отгоре - ведомствено жилище,заедно с принадлежащото му избено помещение с площ 16,60 кв.м,при граници-изток-общо избено помещение;запад-стълбище и изба на Мария Узунова;север-коридор,юг-външен зид,както и съответните ид.части от общите части на сградата и от правото на стреж върху терена.  

  С начална тръжна цена,от която започва проданта,на осн.чл.494,ал.2 от ГПК -12 637,50 лв (дванадесет  хиляди шестотин тридесет и седем  лева и петдесет стотинки).          Всички желаещи да огледат имота , могат да сторят това всеки ден,докато трае проданта. Кандидат - купувачите могат да се явят в СИС при Районен съд Карнобат всеки присъствен ден и час,за да прегледат книжата.Задатък за участие в публичната продан-10 % от началната тръжна цена на продаваемия имот,съгласно чл.489,ал.1 от ГПК,се внася предварително по сметка на ЧСИ Трифон Димитров - сметка IBAN – BG87BUIB 7899 1020 9128 00 ,  при Банка „СИБАНК”АД , клон Бургас,по изп.дело №200980104000241/2009 г.

         Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава писменото си предложение с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик в канцеларията на РС гр.Бургас.Обявяването на постъпилите наддавателни предложения съгласно чл.492,ал.1 от ГПК ще се извърши в 11,00 часа на 03.12.2009 г. в присъствие на явилите се наддавачи.

    ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ : ................................................

 

         

Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я КАМАРА  НА  ЧАСТНИТЕ  СЪДЕБНИ  ИЗПЪЛНИТЕЛИ 


ЧСИ  Трифон Димитров,рег.№801,Район на действие-БОС                           ул.”Сливница”№73,ет.2                                        056/918255      0889/851397           

Изп. дело №20098010400226/2009 г.                                           

 О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е         Подписаният ТРИФОН ДИМИТРОВ - Частен съдебен изпълнител , рег.№801 , с район на действие - БОС - ОБЯВЯВАМ на интересуващите се , че от 03.11.2009 г. до 03.12.2009 г.-17,00 часа , в ДСИС  гр.Несебър,ще се проведе ПУБЛИЧНА ПРОДАН-  по   реда   на   чл.483 и сл. от ГПК  ,  на следния недвижим имот  :  Студио№В-3 , на площ от 32,60кв.м , като площта на студиото ведно с припадащите му се общи части възлиза на 41,62 кв.м,състоящо се дневна-спалня с кухненски бокс,баня-тоалетна,антре и балкон,находящо се на втори жилищен етаж,при граници:изток-външен зид,запад-външен зид и коридор,север-студио №Г-3,юг-студио №Б-3, и вертикални:долу-студио №В-2 на първи жилищен етаж,горе-покривна плоча,представляващо самостоятелен обект в сграда с идентификатор 51500.506.343.1.17 , с административен адрес - к.к .”Слънчев бряг” – зона ”Запад” , сграда ”Бали II” , ет.3 , ап. В-3 , с предназначение:”жилище,апартамент”,с площ по кадастрална скица 33,00 кв.м,при съседни самостоятелни обекти с идентификатори: на същия етаж-51500.506.343.1.16 и 51500.506.343.1.18,под обекта-51500.506.343.1.10 ,ведно с числящите се към него 9,02 кв.м ид.части от общите части на сградата и от правото на строеж върху терена. С начална тръжна цена,от която започва проданта,на осн.чл.494,ал.2 от ГПК -38 625,25 лв ( тридесет и осем  хиляди шестотин двадесет и пет  лева ).          Всички желаещи да огледат имота , могат да сторят това всеки ден,докато трае проданта. Кандидат - купувачите могат да се явят в СИС при Районен съд Несебър всеки присъствен ден и час,за да прегледат книжата.Задатък за участие в публичната продан-10 % от началната тръжна цена на продаваемия имот,съгласно чл.489,ал.1 от ГПК,се внася предварително по сметка на ЧСИ Трифон Димитров – сметка  IBAN – BG87BUIB 7899 1020 9128 00 ,  при Банка „СИБАНК”АД , клон Бургас,по изп.дело №200980104000226/2009 г.

         Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава писменото си предложение с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик в канцеларията на РС гр.Бургас.Обявяването на постъпилите наддавателни предложения съгласно чл.492,ал.1 от ГПК ще се извърши в 11,00 часа на 04.12.2009 г. в присъствие на явилите се наддавачи.

    ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ : ................................................

 

 

 

Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я КАМАРА  НА  ЧАСТНИТЕ  СЪДЕБНИ  ИЗПЪЛНИТЕЛИ 


 

ЧСИ  Трифон Димитров,рег.№801,Район на действие-БОС                           ул.”Сливница”№73,ет.2                                        056/918255      0889/851397           

Изп. дело №20098010400178/2009 г.                                           

  О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

         Подписаният ТРИФОН ДИМИТРОВ - Частен съдебен изпълнител , рег.№801 , с район на действие - БОС - ОБЯВЯВАМ на интересуващите се , че от 30.10.2009 г. до 30.11.2009 г.-17,00 часа , в ДСИС  гр.Бургас,ще се проведе ПУБЛИЧНА ПРОДАН-втора -  по   реда   на   чл.483 и сл. от ГПК  ,  на следния недвижим имот   :  

  АПАРТАМЕНТ № 2 (две) , на партерен етаж от сградата , кота 0,00 м. ,с кадастрален идентификатор 67800.6.532.1.2 (землище с ЕКАТТЕ 67800 (шестдесет и седем хиляди и осемстотин) , кадастрален район 6 (шест) , поземлен имот № 532 (петстотин тридесет и две) , сграда № 1 (едно) , самостоятелен обект № 2 (две) , с обща площ от 75,26 кв.м (седемдесет и пет цяло и двадесет и шест стотни квадтратни метра) , от които 63,70 кв.м (шестдесет и три цяло и седемдесет стотни квадратни метра) застроена площ и 15,29 % ид.ч. (петнадесет цяло и двадесет и девет стотни процента идеални части) , равняващи се на 11,56 кв.м ид.ч. (единадесет цяло и петдесет и шест стотни квадратни метра идеални части) от общите части на сградата , състоящ се от : коридор , спалня , баня и тоалетна , кухня с трапезария и дневен кът и веранда , при граници : на същия етаж : 67800.6.532.1.1 , под обекта :няма , над обекта : 67800.6.532.1.3 и 67800.6.532.1.4, ведно със съответния процент идеални части от правото на строеж върху терена , върху който е изградена сградата.Апартаментът се намира във вилна сграда”КАРЕН” в местн.”Буджака”,гр.Созопол.  С начална тръжна цена,от която започва проданта,на осн.чл.494,ал.2 от ГПК – 58 800 лв (петдесет и осем хиляди  и осемстотин лева).          Всички желаещи да огледат имота , могат да сторят това всеки ден,докато трае проданта. Кандидат - купувачите могат да се явят в СИС при Районен съд Бургас всеки присъствен ден и час,за да прегледат книжата.Задатък за участие в публичната продан-10 % от началната тръжна цена на продаваемия имот,съгласно чл.489,ал.1 от ГПК,се внася предварително по сметка на ЧСИ Трифон Димитров - сметка IBAN – BG 87BUIB 7899 1020 9128 00  при Банка „СИБАНК”АД , клон Бургас,по изп.дело №200980104000178/2009 г.

         Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава писменото си предложение с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик в канцеларията на РС гр.Бургас.Обявяването на постъпилите наддавателни предложения съгласно чл.492,ал.1 от ГПК ще се извърши в 10,30 часа на 01.12.2009 г. в присъствие на явилите се наддавачи.

  ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ : ................................................

 

 

 

Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я КАМАРА  НА  ЧАСТНИТЕ  СЪДЕБНИ  ИЗПЪЛНИТЕЛИ 


 

ЧСИ  Трифон Димитров,рег.№801,Район на действие-БОС                           ул.”Сливница”№73,ет.2                                        056/918255      0889/851397           

Изп. дело №20098010400178/2009 г.                                           

 О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

         Подписаният ТРИФОН ДИМИТРОВ - Частен съдебен изпълнител , рег.№801 , с район на действие - БОС - ОБЯВЯВАМ на интересуващите се , че от 30.10.2009 г. до 30.11.2009 г.-17,00 часа , в ДСИС  гр.Бургас,ще се проведе ПУБЛИЧНА ПРОДАН-втора-  по   реда   на   чл.483 и сл. от ГПК  ,  на следния недвижим имот   :  

АПАРТАМЕНТ № 4 (четири) , на първи жилищен етаж от сградата , кота + 2.79 м. , с кадастрален идентификатор 67800.6.532.1.4 (землище с ЕКАТТЕ 67800 (шестдесет и седем хиляди и осемстотин) , кадастрален район 6 (шест) , поземлен имот № 532 (петстотин тридесет и две) , сграда № 1 (едно) , самостоятелен обект № 4 (четири)) , с обща площ от 84,37 кв.м (осемдесет и четири цяло и тридесет и седем стотни квадратни метра) , от които 69,10 кв.м (шестдесет и девет цяло и десет стотни квадратни метра) застроена площ и 20,20 % ид.ч. (двадесет цяло и двадесет стотни процента идеални части) , равняващи се на 15,27 кв.м ид.ч. (петнадесет цяло и двадесет и седем стотни квадратни метра идеални части) от общите части на сградата , състощ се от : кокоридор , спалня , баня и тоалетна , кухня с трапезария и дневен кът и тераса , при граници : на същия етаж : 67800.6.532.1.3 , под обекта : 67800.6.532.1.2 , над обекта: 67800.6.532.1.6 , ведно със съответния процент идеални части от правото на строеж върху терена , върху който е изградена сградата.Апартаментът се намира във вилна сграда „КАРЕН” в местн.”Буджака”,гр.Созопол. С начална тръжна цена,от която започва проданта,на осн.чл.494,ал.2 от ГПК – 66 000 лв (шестдесет и шест хиляди лева).          Всички желаещи да огледат имота , могат да сторят това всеки ден,докато трае проданта. Кандидат - купувачите могат да се явят в СИС при Районен съд Бургас всеки присъствен ден и час,за да прегледат книжата.Задатък за участие в публичната продан-10 % от началната тръжна цена на продаваемия имот,съгласно чл.489,ал.1 от ГПК,се внася предварително по сметка на ЧСИ Трифон Димитров - сметка IBAN – BG 87BUIB 7899 1020 9128 00  при Банка „СИБАНК”АД , клон Бургас,по изп.дело №200980104000178/2009 г.

         Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава писменото си предложение с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик в канцеларията на РС гр.Бургас.Обявяването на постъпилите наддавателни предложения съгласно чл.492,ал.1 от ГПК ще се извърши в 10,30 часа на 01.12.2009 г. в присъствие на явилите се наддавачи.

   ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ : ................................................

 

 

Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я КАМАРА  НА  ЧАСТНИТЕ  СЪДЕБНИ  ИЗПЪЛНИТЕЛИ 


 

ЧСИ  Трифон Димитров,рег.№801,Район на действие-БОС                           ул.”Сливница”№73,ет.2                                        056/918255      0889/851397           

Изп. дело №20098010400149/2009 г.                                           

  О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

         Подписаният ТРИФОН ДИМИТРОВ - Частен съдебен изпълнител , рег.№801 , с район на действие - БОС - ОБЯВЯВАМ на интересуващите се , че от 17.11.2009 г. до 17.12.2009 г.-17,00 часа , в ДСИС  гр.Царево,ще се проведе ПУБЛИЧНА ПРОДАН-втора -  по   реда   на   чл.483 и сл. от ГПК  ,  на следния недвижим имот   :  

  ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА – построена на калкан-източна и западна секция  , всяка съдържаща първи жилищен етаж със застроена площ от 73 кв.м,втори жилищен етаж със застроена площ от 72 кв.м,ситуирана в предната южна част на УПИ VI-263,в кв.23 по плана на гр.Приморско,с административен адрес-ул.”Странджа”№18-А. С начална тръжна цена,от която започва проданта,на осн.чл.494,ал.2 от ГПК – 359 760 лв (триста петдесет и девет хиляди  седемстотин и шестдесет  лева).          Всички желаещи да огледат имота , могат да сторят това всеки ден,докато трае проданта. Кандидат - купувачите могат да се явят в СИС при Районен съд гр.Царево всеки присъствен ден и час,за да прегледат книжата.Задатък за участие в публичната продан-10 % от началната тръжна цена на продаваемия имот,съгласно чл.489,ал.1 от ГПК,се внася предварително по сметка на ЧСИ Трифон Димитров - сметка IBAN – BG84BUIB78991020912800 , BIC - BUIBBGSF  при Банка „СИБАНК”АД , клон Бургас,по изп.дело №200980104000149/2009 г.

         Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава писменото си предложение с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик в канцеларията на РС гр.Бургас.Обявяването на постъпилите наддавателни предложения съгласно чл.492,ал.1 от ГПК ще се извърши в 11,00 часа на 18.12.2009 г. в присъствие на явилите се наддавачи.

    ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ : ................................................